Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

boringsoup
8590 eead 420
Reposted fromzciach zciach viapoppyseed poppyseed
boringsoup
2740 5b4e 420
Reposted fromTamahl Tamahl viabeltane beltane

November 06 2018

boringsoup
8582 c164 420
Reposted fromrubinek rubinek viaapatyczna apatyczna
boringsoup
5314 c8d0 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaapatyczna apatyczna
boringsoup
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers viaapatyczna apatyczna
boringsoup
6542 d912 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeltane beltane

November 04 2018

boringsoup
8177 1b61 420
Reposted fromparanoiac paranoiac viakjuik kjuik
boringsoup


achieve your dreams
9169 892b 420
może karma wraca...
boringsoup
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viapoppyseed poppyseed
boringsoup
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viapoppyseed poppyseed
boringsoup
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa

November 03 2018

boringsoup
boringsoup
7454 7c2e 420
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viawredna wredna
boringsoup
2609 977b 420
boringsoup
3071 3690 420
Reposted fromonlyman onlyman viaclaudelle claudelle

November 01 2018

3986 7a2d 420
boringsoup
9179 4fc4 420
Reposted fromclitoris clitoris viawszystkodupa wszystkodupa
boringsoup
4288 46ba 420
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa

October 26 2018

boringsoup
6876 b7db 420
...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl