Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2019

boringsoup
9421 5c08 420
Reposted fromomphh omphh viaMigotliwa Migotliwa

June 10 2019

boringsoup
boringsoup
6643 a53d 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia vialukan lukan

June 09 2019

boringsoup
4163 5920 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
boringsoup
0011 4d67 420
Reposted frompunisher punisher viadivi divi
4655 3606 420

orangiah:

i’m really bad at talking about things but i have not been doing so great lately

Reposted fromtwice twice viadivi divi

June 08 2019

boringsoup
5227 e6a2 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
boringsoup
5359 6de6 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
boringsoup
5327 5883 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacool-carlos cool-carlos

June 07 2019

boringsoup
8411 cc7a 420

June 04 2019

boringsoup
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i są naprawdę. Nie są wiec nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera - Żart
Reposted fromhwaiting hwaiting viahereyes hereyes
boringsoup
1859 9859 420

May 31 2019

boringsoup
2438 aa7d 420
Reposted fromEonowy Eonowy vianebthat nebthat

May 30 2019

boringsoup
4372 b2c9 420
Reposted frombookart bookart viabeltane beltane
boringsoup
5703 b4f1 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabeltane beltane
boringsoup

Zapisz
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viabeltane beltane
8542 899b 420
Reposted fromirmelin irmelin viaclaudelle claudelle
boringsoup
I’m scared I’ll never get better again. I’m scared I’ll always stay twisted like this and grow old and waste away.
— Haruki Murakami, Norwegian Wood (via unmaiden)
Reposted fromtwice twice viawishyouwerehere wishyouwerehere
boringsoup
4914 08f6 420
Reposted frompastelowe pastelowe viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl