Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

boringsoup
4409 5cc8 420
Reposted fromyannim yannim viayouaresonaive youaresonaive
boringsoup

"Kto powiedział, ze noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości."

Éric-Emmanuel Schmitt

Reposted frommerkaba merkaba viacytatyzksiazek cytatyzksiazek

December 06 2019

boringsoup
2963 a318 420
Reposted fromeatpudding eatpudding viaJessSilente JessSilente
boringsoup
8092 343d 420
Reposted fromble ble viawszystkodupa wszystkodupa

December 03 2019

4662 dc29 420
boringsoup
3033 0254 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianikotyna nikotyna
boringsoup
0066 4b4c
Reposted fromtotal1ty total1ty vianikotyna nikotyna
boringsoup
Reposted fromDennkost Dennkost viawszystkodupa wszystkodupa
boringsoup
2816 77a0 420

November 29 2019

boringsoup
0352 6f6a 420
Reposted fromhare hare viawelcometowonderland welcometowonderland

November 24 2019

boringsoup
8951 2252 420
Reposted fromteijakool teijakool viadivi divi
boringsoup
7266 eb87 420
Reposted fromtichga tichga viadivi divi

November 23 2019

boringsoup
9568 536d 420
Reposted fromverronique verronique vianoticeable noticeable
boringsoup
8021 9120 420
Reposted frompiehus piehus viadivi divi

November 17 2019

boringsoup
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viadivi divi
boringsoup
8932 5ce2 420
Reposted from4777727772 4777727772 viadivi divi
boringsoup
Reposted fromFlau Flau viadivi divi
boringsoup
7770 9cf3 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaskynetpizza skynetpizza
boringsoup
boringsoup
0382 cc5b 420
Reposted fromAstalka Astalka viakerosine kerosine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl